Privacy Verklaring

1. Wie zijn wij - contactgegevens

TH-ANK BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0834.062.139, met zetel te 1750 Lennik, Langestraat 65. Wij zijn dan ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens waarnaar hierna wordt verwezen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, kan u ons steeds contacteren via de voormelde kanalen.

E-mail: info@ikzoekeenfreelancer.com
Postadres: Langestraat 65 – 1750 Lennik

2. Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website (www.ikzoekeenfreelancer.com & www.ikbeneenfreelancer.com) en de bijhorende activiteiten en database, welke wordt beheerd door Th-Ank BV (KBO 0834.062.319), en op alle (commerciële) relaties tussen ons en de klanten, medewerkers, mogelijke medewerkers, prospecten en business partners.

Wij beseffen hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens, deze privacyverklaring wil daarom op heldere en transparante wijze uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens hanteren in onze bedrijfsvoering.

De privacyverklaring kan af en toe worden gewijzigd, zo ook in het kader van veranderingen in de dienstverlening of aanpassingen aan de bestaande wetgeving. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk protest zullen de bijgewerkte voorwaarden in werking treden op 30 dagen na de bekendmaking via de website. Bij wijzigingen zullen wij u, indien redelijkerwijze mogelijk, op de hoogte brengen. Voor zover en indien nodig, verzoeken we opnieuw om uw toestemming.

3. Persoonsgegevens

Wij streven er steeds naar te handelen in overeenstemming met de EU-Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR” of “AVG”) en de toepasselijke Belgische wetgeving hieromtrent.

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of (direct of indirect) identificeerbare natuurlijke persoon.

Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

4. Doel van de verwerking

Indien u een freelancer of opdrachtgever bent, of u bent geïnteresseerd in onze diensten, dan dient de verwerking tot:

 • De aanmaak van een account als freelancer of opdrachtgever en de bevestiging daarvan;
 • Het opstellen van een offerte of besteldocument;
 • Het opstellen van een overeenkomst;
 • De uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft;
 • De aanvraag van informatie of een offerte;
 • Het leveren van de diensten en ondersteuning;
 • Het verzenden van marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur. Wij geven u de controle over het gebruik van uw gegevens voor advertentiedoeleinden, zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens dan ook niet verkocht of verhuurd aan derden voor commercieel gebruik. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kan u dit steeds aanpassen zowel via de bovenvermelde contactgegevens, als via uw cookie-instellingen;
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen ;
 • Het beheer van de betalingen, inclusief bijhouden betaalgegevens en rekeningnummers;
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website;
 • De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken;
 • Betere diensten te kunnen leveren zodat de diensten, waar mogelijk, kunnen worden afgestemd op de behoeften van de gebruikers;
 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Onze wettelijke verplichtingen.

5. Soorten persoonsgegevens

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en plaats;
 • Details, sector en locatie van de opdracht;
 • CV & overzicht studies of werkervaring of andere info over het profiel en de capaciteiten van de freelancer;
 • KBO / BTW -nummer;
 • Info over de onderneming of de zelfstandige activiteit;
 • Overzicht eerdere werkervaring, verrichte opdrachten en evaluaties;
 • Rijksregisternummer;
 • Betalingsgegevens en rekeningnummers;
 • Nationaliteit;
 • Talenkennis;
 • Woonadres;
 • Bedrijfsadres en bedrijfsnaam;
 • E-mailadres en website;
 • Telefoonnummer (vast/gsm);
 • Gebruikersnaam;
 • Wachtwoord;
 • Bedrijfsnaam.

6. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken tenzij het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of indien u deze zelf heeft gedeeld.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan onmiddellijk contact met ons op (zie contactgegevens).

7. Klantenprofiel

We verzamelen gegevens over de diensten die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt. Op deze manier kunnen we de diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Dit gaat meer bepaald over:

 • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, de datum en tijd van uw verzoek, browser, etc.
 • Apparaat gegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, locatie. Wij maken hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op de rubriek “cookiebeleid”.

8. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld in geval van:

 • Het aanmaken van een account;
 • Het opstellen van een overeenkomst;
 • De uitvoering van de overeenkomst;
 • Bezoek van de website;
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief;
 • Correspondentie;
 • Het opvragen van een offerte;
 • Het uitwisselen van business cards;
 • De aanmaak van uw profiel, het doorgeven van CV;
 • De aanmaak van uw opdracht;
 • De aanmaak van het registratieformulier als freelancer.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden aldus in de meeste situaties uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Voor het verzamelen van gegevens gebruiken wij zowel papieren, als digitale documenten en formulieren, alsook weblinks.

9. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van de gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken we uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw lidmaatschap, de registratie als freelancer of de opdracht. In uitzonderlijke gevallen doen wij beroep op uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens.

De verstrekking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst met ons aan te gaan. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we derhalve geen overeenkomst met u aangaan.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er een evenwicht bestaat tussen uw belangen en de onze, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

10. De locatie van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in onze vestigingskantoren en de plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. De gegevens worden ook digitaal bewaard via onze externe dienstverlener Combell nv, Skaldenstraat 121, 9042 Gent (KBO 0541.977.701), die tevens als sub-verwerker dient aanzien te worden.

11. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van de uitvoering van een overeenkomst met u, het verlenen van diensten of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn (op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten).

Met bedrijven/personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Op uw eerste verzoek wordt de lijst van verwerkers overgemaakt.

In het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en in overeenstemming met de reglementering kunnen we persoonsgegevens overmaken bij commerciële samenwerking met andere ondernemingen of in het kader van verkoop of overdracht van activa, zoals de overdracht van het handelsfonds, bedrijfstak, overdracht in algemeenheid teneinde de overnemer toe te laten de bedrijfsvoering voort te zetten en de lopende overeenkomsten te waarborgen.

We maken geen persoonsgegevens openbaar via onze sociale media. We gebruiken wel sociale media-plugins, die u naar onze sociale media-kanalen doorverwijzen en u de mogelijkheid te bieden de inhoud ervan te benutten. Onze sociale media-kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo en Pinterest. Wanneer u een item deelt via de sociale media, een item leuk vindt op de sociale media, een op onze website ingesloten video bekijkt, of klikt op een link naar ons profiel op een sociale media-kanaal, kan een dergelijke serviceprovider van de bewuste sociale media persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op een dergelijk kanaal. In voorkomend geval verwijzen wij u naar het privacybeleid van deze aanbieders. In geen geval impliceert dit een goedkeuring van de inhoud of werking ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een dergelijke aanbieder.

12. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de omschreven doelen.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft, worden bewaard tot wanneer die overeenkomst geheel is uitgevoerd, alsook gedurende de wettelijke termijn vereist voor bewaring ervan. Deze kan verschillen in functie van sociale, fiscale, boekhoudkundige, BTW of andere relevante regelgeving.

Persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van onze gerechtvaardigde belangen, worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn om die belangen te verwezenlijken.

We kunnen verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de voormelde bewaartermijnen, worden uw persoonsgegevens gewist.

13. Uw privacy-rechten

Conform en in het kader van de GDPR beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op de intrekking van uw toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het rechtmatig karakter van de verwerking die vóórafgaandelijk aan de intrekking gebeurde op basis van uw toestemming.
 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens en kopie ervan
  De eerste kopie van de persoonsgegevens wordt kosteloos verstrekt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, houden wij het recht voor om op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aan te rekenen.
 • Recht op rectificatie, het vervolledigen of update van uw persoonsgegevens, dit met inachtneming van de doeleinden van de verwerking
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens
  Dit wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is:
  1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  2. u trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  3. u maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
  4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
  6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van een informatiemaatschappij.
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  Dit wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is:
  1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  3. wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens indien de verwerking berust op uw toestemming of deze via een geautomatiseerd procedé zou worden verricht
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Behalve als er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Ingeval van direct marketing-doeleinden kan u evenwel te allen tijde bezwaar maken.

U kan de bovenvermelde rechten in principe kosteloos uitoefenen via onze bovenvermelde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u verzoeken om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wanneer de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zouden zijn, houden wij ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor de administratieve kosten die met de afhandeling van het verzoek gepaard gaan, dan wel om te weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

In de mate van het mogelijke zal uw verzoek tot uitoefening van één van de voormelde rechten onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen één maand worden behandeld. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken, kan die termijn met twee bijkomende maanden verlengd worden. In dergelijk geval berichten we uiterlijk binnen één maand na uw verzoeken over de verlenging.

U dient wel voor ogen te houden dat wij niet steeds verplicht zijn om gevolg te geven aan ieder verzoek tot uitoefening van uw rechten, dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Gebeurlijke betwistingen omtrent uw privacyrechten zullen we voor advies en desgevallend bemiddeling voorleggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

14. Beveiliging persoonsgegevens

Wij verbinden er ons toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

15. Andere websites

Onze website kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites. Dit impliceert in geen geval een goedkeuring door ons van de inhoud of werking ervan. In voorkomend geval verwijzen wij u naar het privacybeleid van deze aanbieders.

16. Klachten

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be